Το ανθρακικό ασβέστιο στο έδαφος σχετίζεται με τη μηχανική σύσταση και την τιμή του pH. Είναι ένας δείκτης με τον οποίο καταλαβαίνουμε πόσο ασβεστώδες είναι ένα έδαφος. 

Το ανθρακικό ασβέστιο στο έδαφος το βρίσκουμε ως:

* Ασβεστίτη

* Δολομίτη

Η περιεκτικότητα του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα ως και 70%. Μικρή περιεκτικότητα παρουσιάζεται σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις λόγω της έκπλυσης προς τα βαθύτερα στρώματα ενώ μεγαλύτερες  περιεκτικότητες εμφανίζονται σε ξηρές περιοχές.

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα έδαφος με βάση το ανθρακικό ασβέστιο σε:

Ανθρακικό ασβέστιο (%) Χαρακτηρισμός εδάφους
<0,5 Φτωχό
0,5-2 Μέτριο
2-20 Πλούσιο
20-40 Υπερβολικό
>40 Ασβεστούχο

 Συνήθως περιμένουμε σε υψηλές τιμές pH και μια υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο. Αυτό σημαίνει ότι το ασβέστιο δεν συμμετέχει τόσο πολύ στη διαμόρφωση του pH, όσο άλλα κατιόντα.

Τι κάνει όμως το ανθρακικό ασβέστιο στο έδαφος;

* Αυξάνει το pH σε όξινα εδάφη.

* Βελτιώνει την δομή του εδάφους 

* Έχει σχέση με τροφοπενίες. (κυρίως Fe, Zn κ.α.)

Τι κάνει στα φυτά:

* Βοηθά στην πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων

* Βελτιώνει την ποιότητα στον καρπό

* Δίνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες. 

Με βάση όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι το ανθρακικό ασβέστιο είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός για την επιλογή τόσο της καλλιέργειας που θα εγκαταστήσουμε όσο και το τί λιπάσματα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Στην περίπτωση του ακτινιδίου ένα αγροτεμάχιο με μεγάλη περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως ακατάλληλο.