Χαλκός στο φούσκωμα των οφθαλμών

Για να προστασία των δέντρων απο Βακτήριο και κορύνεο συνιστάται στο στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών, να γίνει εφαρμογή με ένα χαλκούχο σκεύασμα. 

Σύσταση: υδροξέιδιο του χαλκού στις συνιστώμενες δόσεις.

Ενημερωτικά:

·  Γάντια, μάσκα και στολή.

·  Τρεις φορές ξέπλυμα μέσα στο βυτίο το άδειο κουτί.

·  Απόρριψη του κουτιού στους ειδικούς κάδους.

 

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777